Người đăng: nttung - Ngày: 8/19/2016 12:29:00 PM
Giới thiệu chung

Liên chi Đoàn khoa Kinh tế & QTKD trực thuộc Đoàn trường Đại học Đồng Tháp. Hiện tại, Liên chi Đoàn khoa Kinh tế & QTKD có 15 Chi đoàn trực thuộc với tổng số 658 đoàn viên. Tổ chức Hội sinh viên của khoa Kinh tế & QTKD có 15 chi hội và 01 câu lạc bộ trực thuộc, với tổng số 625 hội viên.

Tổ chức Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên khoa Kinh tế & QTKD đặt dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Chi ủy khoa Kinh tế & QTKD và Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Đồng Tháp; BCH Đoàn và Hội sinh viên khoa có nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, sinh viên; tạo môi trường phấn đấu trong học tập và rèn luyện cho đoàn viên, sinh viên thông qua các công tác giáo dục, các hoạt động phong trào và các chương trình hành động.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH
LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
NHIỆM KỲ 2014 - 2017