Người đăng: nttung - Ngày: 7/23/2013 10:27:00 AM
Giới thiệu BM Tài chính - Kế toán

abortion pill

abortion pill online
Bộ môn Tài chính - Kế toán thuộc khoa Kinh tế & QTKD được thành lập trên cơ sở tích hợp hai bộ môn Kế toán và Tài chính ngân hàng theo Quyết định số 273/QĐ-ĐHĐT ngày 09/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về việc cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Đại học Đồng Tháp trong nhiệm kỳ hiệu trưởng 2012 - 2017.
1. Chức năng:
  • Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở trình độ đại học, cao đẳng về chuyên ngành Kế toán và Tài chính ngân hàng theo kế hoạch được giao.
  • Tổ chức Nghiên cứu khoa học và tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương.
2. Nhiệm vụ:
  • Quản lý và phân công giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Kế toán và Tài chính ngân hàng;
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các giảng viên trong bộ môn và chịu trách nhiệm đôn đốc các cán bộ, giảng viên trong bộ môn hoàn thành nhiệm vụ;
  • Tham gia thực hiện đề tài NCKH thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội;
  • Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo cho các môn chuyên ngành mà bộ môn quản lý;
  • Phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ khác của khoa giao.
3. Tổ chức nhân sự của bộ môn:
  • Phó Trưởng bộ môn phụ trách: ThS. Hồ Thị Khánh Linh
  • Bộ môn quản lý 2 chuyên ngành: Kế toán  và Tài chính ngân hàng

Stt

Họ và tên

Học vị, chức danh

Môn học phụ trách

1

Trần Thị Bích Liên

ttblien@dthu.edu.vn

Thạc sĩ

Giảng viên

- Các môn học thuộc chuyên ngành Kế toán

2

Lê Thị Kim Triệu

ltktrieu@dthu.edu.vn

Thạc sĩ

Giảng viên

- Kế toán đại cương

- Nguyên lý kế toán

- Kế toán quản trị 1

- Kế toán quản trị 2

3

Hoàng Thị Tố Như

httnhu@dthu.edu.vn

Thạc sĩ

Giảng viên

- Kế toán đại cương

- Nguyên lý kế toán

- Kế toán máy

- Kế toán tài chính 1

4

Nguyễn Thị Mỹ Trinh

ntmtrinh@dthu.edu.vn

Thạc sĩ

Giảng viên

- Kế toán đại cương

- Nguyên lý kế toán

- Kế toán chi phí

- Hệ thống thông tin kế toán

5

Trần Ngọc Mỹ

tnmy@dthu.edu.vn

Giảng viên

- Các môn học thuộc chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

 6

Nguyễn Thị Bích Thuận

ntbthuan@dthu.edu.vn

Thạc sĩ

Giảng viên

- Quản trị tài chính

- Tài chính doanh nghiệp

- Thuế

- Kinh tế lượng

7

Hồ Thị Khánh Linh

htklinh@dthu.edu.vn

Thạc sĩ

Giảng viên

- Các môn học thuộc chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

 

   

8

Hoàng Thị Ánh Nguyệt

htanguyet@dthu.edu.vn

Thạc sĩ

Giảng viên

- Các môn học thuộc chuyên ngành Kế toán

9

Nguyễn Anh Tú

natu@dthu.edu.vn

Thạc sĩ

Giảng viên

- Nguyên lý thống kê

- Toán kinh tế