Người đăng: nttung - Ngày: 8/27/2013 10:38:00 AM
Chuẩn đầu ra ngành Kế toán

Tên ngành: Kế toán

Trình độ: Đại học

1. Kiến thức:

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh, có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc học tập và nghiên cứu.
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ B, sử dụng tốt một số phần mềm chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp  như Lạc Việt, SPSS, EVIEW, STATA……
 • Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế như: Thống kê trong kinh doanh, kinh tế lượng, xác suất thống kê,…đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
 • Có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ quản lý tài chính, tiền tệ tín dụng và ngân hàng trong nền kinh tế thị trường, làm nền tảng để nghiên cứu các môn nghiệp vụ thuộc chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng và phục vụ công tác lập các kế hoạch tài chính tổng thể; so sánh, nhận xét và đề xuất ý kiến; thẩm định các dự án đầu tư hay quyết định tài trợ dự án.
 • Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành kế toán tài chính như các chính sách, chế độ kế toán, và quản lý tài chính. 
 • Có kiến thức cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và tổ chức dữ liệu kế toán.
 • Có kiến thức sâu về các chính sách và chế độ thuế.
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể giao tiếp và xử lý các nghiệp vụ văn phòng bằng (tiếng Anh) trong môi trường làm việc quốc tế.
 • Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng chuyên sâu về qui trình công nghệ kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh; có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán.

2. Kỹ năng:

 • Ứng dụng thành thạo các phần mềm kế toán chuyên dùng và các phần mềm khác, thiết lập và tổ chức dữ liệu phục vụ công tác kế toán trong thực tiễn.
 • Thiết lập được sổ sách, biểu mẫu kế toán tại doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế- xã hội khác;
 • Lập và phân tích các báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính)
 • Lập các báo cáo và quyết toán thuế (Thuế GTGT, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân, thuế Xuất nhập khẩu,…)
 • Lập và thẩm định các dự án đầu tư. 
 • Hạch toán và tính toán được các khoản vốn lưu động và vốn cố định trong doanh nghiệp, nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu, chi phí, giá thành, doanh thu, lợi nhuận và thuế phải trả phải nộp.
 • Cập nhật, xử lý, phân tích, đánh giá số liệu và tham mưu về lĩnh vực kinh tế như :Kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng cho lãnh đạo tại doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế- xã hội khác.

3. Thái độ:

 • Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm;
 • Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành kinh tế, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo.

4. Vị trí khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

 • Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các phòng kế toán, phòng tài chính, phòng kinh doanh,…ở tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức tín dụng, các cơ quan tài chính và các đơn vị Hành chính sự nghiệp Nhà nước.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

 • Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học độc lập, tiếp tục học tập sau đại học trong lĩnh vực chuyên ngành kế toán và các ngành khác như: ngành Tài chính,ngành Ngân hàng ;Kiểm toán; Quản trị kinh doanh,….