Người đăng: tthoanh - Ngày: 7/23/2013 10:16:00 AM
Cơ cấu tổ chức Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

prednisolon

prednisolon tabletta blogs1.welch.jhmi.edu


Lãnh đạo Khoa:
     1. Trưởng khoa: TS. Nguyễn Giác Trí
Tổ bộ môn:
     1. Bộ môn Tài chính – Kế toán.
     2. Bộ môn Kinh tế học&Quản trị kinh doanh.
Văn phòng Khoa:
     1. Trương Thị Hoàng Oanh - Quản lý học tập
     2. Lê Thị Tuyết Vân - Quản lý sinh viên
Liên chi đoàn Khoa:
     1. Bí thư Liên chi Đoàn: ThS. Nguyễn Thanh Tùng
     2. Phó Bí thư Liên chi Đoàn: SV. Đỗ Minh Đông
     3. Phó Bí thư Liên chi Đoàn: SV. Nguyễn Thị Anh Đào
Tổ Công đoàn Khoa KT&QTKD:
     1. Tổ Trưởng: ThS. Nguyễn Ngọc Trân
     2. Thư ký: Lê Thị Tuyết Vân