Người đăng: nttung - Ngày: 3/21/2014 11:35:00 AM
Sứ mệnh - Tầm nhìn khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

I. Sứ mệnh - Tầm nhìn


1. Sứ mệnh


Là Khoa trọng điểm của trường Đại học Đồng Tháp, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh có sứ mệnh cung cấp cho xã hội các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có chất lượng, có thương hiệu và danh tiếng về lĩnh vực  kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh của vùng ĐBSCL, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới.


2. Tầm nhìn


Khoa Kinh tế & QTKD phấn đấu phát triển thành Khoa đào tạo định hướng nghiên cứu, đa ngành có uy tín, đạt chất lượng đẳng cấp khu vực ĐBSCL trong lĩnh vực quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh và một số lĩnh vực kinh doanh khác. Phấn đấu trong những thập kỷ tới Khoa Kinh tế & QTKD sẽ đào tạo thêm các ngành mới.


II. Mục tiêu phát triển Khoa đến năm 2020


Mục tiêu chung: Giữ vững, phát huy và khẳng định vị thế là khoa trọng điểm của trường, phát triển đào tạo đa ngành về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, nhằm phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, phục vụ có hiệu quả nhu cầu phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung và khu vực ĐBSCL nói riêng.


Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:


Đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, chuẩn hoá đội ngũ giảng dạy và phục vụ; tạo ra sự đột phá về chất lượng đào tạo ở một số ngành, chuyên ngành mũi nhọn, đạt tiêu chuẩn khu vực, đảm bảo sự lan toả và làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng toàn diện các hệ đào tạo. 


Mở rộng, phát triển và khẳng định vị thế là một trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn kinh tế, quản trị kinh doanh lớn và có uy tín. 


Phát triển quan hệ hợp tác, liên kết chặt chẽ và nâng cao vai trò đào tạo, nghiên cứu và tư vấn trong mạng lưới các trường đại học có đào tạo về kinh tế và quản trị kinh doanh, trong hệ thống giáo dục đại học,Viện nghiên cứu, các doanh nghiệp; mở rộng quan hệ hợp tác trao đổi có hiệu quả với các trường đại học, Viện nghiên cứu và các Tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới. Phấn đấu trở thành Khoa đào tạo với đầy đủ cơ sở vật chất và các trang thiết bị tiên tiến, môi trường phục vụ và nghiên cứu đạt tiêu chuẩn./.