Người đăng: tthoanh - Ngày: 8/1/2013 11:38:00 AM
ThS. Hồ Thị Khánh Linh

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

Họ và tên:
Hồ Thị Khánh Linh
Chức vụ:
Phó Trưởng Bộ môn TC-KT
Học vị:
Thạc sĩ - Giảng viên
Ngày sinh: 1981
Quê quán:
Đồng Tháp
E-mail:

 

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TÀO

1.1. Đại học

Ngành học: Tài chính - Tiền Tệ - Tín dụng

Nơi đào tạo: Đại học Kinh Tế Tp HCM

Năm tốt nghiệp: 2003

1.2. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Tài Chính Ngân hàng

Nơi đào tạo: Đại học Kinh Tế Quốc Dân

Năm cấp bằng: 2012

Tên luận văn: Hoàn thiện quản lý tài chính tại Trường Đại Học Đồng Tháp

Tiến sĩ chuyên ngành:

Nơi đào tạo:

Năm cấp bằng:

Tên luận án:

1.3. Trình độ ngoại ngữ

Tiếng Anh

Trình độ : B1

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 12.2003 –

 đến 04.2004

Công ty Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp

Thủ quỹ, bán hàng

Từ 04.2004 –

đến 05.2005

Công ty Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp

Kế toán

Từ 05.2005 –

 đến 04.2008

Công ty Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp

Cửa hàng Trưởng

Từ 04.2008 –

đến  05.2009

Hợp tác xã hoa lan Ngọc Tú

Quản lý

Từ 05.2009 –

đến 10.2014

Trường Đại học Đồng Tháp

Giảng viên

Từ 10.2014 –

đến 10.2017

Trường Đại học Đồng Tháp

Phó Trưởng Bộ Môn

Từ 10.2017 – đến nay

Trường Đại học Đồng Tháp

Phó Trưởng Bộ Môn Phụ Trách

3. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

3.1. Bài báo khoa học đã công bố

1. Viết bài hội thảo khoa học tại trường chủ đề nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội năm 2012

 

2. Viết bài hội thảo khoa học cấp quốc gia về an toàn lao động ( sử dụng công cụ tài chính điều chỉnh hành vi chấp hành an toàn lao động) năm 2014

 

3. Ứng dụng kinh tế lượng và thống kê học để xây dựng chuẩn đầu ra cho ngành Tài Chính – Ngân hàng.

 

4. Viết bài báo đăng trên tạp chí khoa học của trường Đại học Đồng Tháp “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của làng hoa - kiểng Sa Đéc”

 

5. Nguyễn Ngọc Trân, Lê Thị Loan, Hồ Thị Khánh Linh, “Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên văn phòng trong các doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp”, Tạp chí và dự báo (27, 9/2017, tr.85-88).

4. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

4.1. Chuyên ngành nghiên cứu

- Tài chính, ngân hàng

4.2. Môn học giảng dạy

- Lý thuyết tài chính tiền tệ

- Kế toán ngân hàng

- Nghiệp vụ ngân hàng 1