Người đăng: nttung - Ngày: 8/19/2016 12:44:00 PM
Thông báo Cuộc thi viết thanh niên với văn hóa giao thông 2016

 TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP

                                ***

Số:   131 -TB/ĐTN

    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 


TP. Cao Lãnh, ngày 19  tháng 8 năm 2016                              

THÔNG BÁO

Cuộc thi viết Thanh niên với văn hoá giao thông.

-------------

 

Thực hiện Công văn số 2049-CV/TĐTN-CNĐT, ngày 11 tháng 8 năm 2016 của BCH Tỉnh Đoàn Đồng Tháp về việc giới thiệu tác phẩm tham gia Cuộc thi viết “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn, Hội và đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông; biểu dương, tôn vinh các mô hình hay, cách làm sáng tạo của tổ chức Đoàn, Hội và đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; đề xuất các sáng kiến, cải tiến, biện pháp có hiệu quả vào giảm tải áp lực phương tiện tham gia giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông, nhằm góp phần giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông. 

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp phát động Cuộc thi viết Thanh niên với văn hoá giao thông, cụ thể như sau:

1.     Đối tượng dự thi:

Tất cả các bạn đoàn viên, thanh niên đang học tập và làm việc tại Trường Đại học Đồng Tháp.

2. Nội dung và hình thức dự thi (có thể lệ cuộc thi gửi kèm).

3. Chỉ tiêu: Mỗi Liên chi Đoàn khoa ít nhất 01 tác phẩm.

Tác phẩm dự thi gửi bằng văn bản trực tiếp về Văn phòng Đoàn - Hội Trường (phòng 105-B1) và file mềm gửi về địa chỉ Egov đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Chuyên viên Văn phòng Đảng - Đoàn, chậm nhất lúc 16h ngày 07/9/2016.

Đề nghị Liên chi Đoàn các khoa triển khai thực hiện tốt tinh thần thông báo này./.

 

Nơi nhận:                             

- BTV Tỉnh Đoàn (để báo cáo)

- LCĐ Khoa (để thực hiện)

- BCH Hội Sinh viên (đê phối hợp)

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ  ĐOÀNTRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(đã ký)

 

Phạm Văn Hiệp