Người đăng: nttung - Ngày: 8/19/2016 3:34:00 PM
Quy chế đào đạo trình độ Đại học, Cao đẳng

STT Tên Loại hình đào tạo Xem Quy chế, Quy định
1 Quy chế đào tạo theo hình thức chính quy Xem
2 Quy chế đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học Xem
3 Quy định về đào tạo liên thông Xem
4 Quy định về đào tạo bằng Đại học thứ hai Xem