Người đăng: nttung - Ngày: 8/19/2016 3:56:00 PM
Quy trình quản lý đào tạo đối với Giảng viên

purchase abortion pill online

usa buy abortion pill krishnan.co.in

1. Quy trình điều chỉnh môn học

2. Quy trình mở môn học mới

3. Quy trình Quản lý hồ sơ dạy học

4. Quy trình Quản lý đề cương chi tiết môn học

5. Quy trình Đăng kí sử dụng giảng đường