Người đăng: nttung - Ngày: 7/22/2013 3:37:00 PM
Giới thiệu Khoa Kinh tế

lexapro weed

weed lexapro withdrawal click here lexapro weed effects

1. Giới thiệu

Ngày 21/08/2009, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp đã kí Quyết định số 368/QĐ-ĐHĐT về việc thành lập Khoa Kinh tế trên cơ sở tách bộ môn Kinh tế ra từ Khoa Công nghệ thông tin trước đây. Trong thời kỳ đầu tạo dựng và phát triển, Khoa đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về lực lượng cán bộ, các điều kiện cơ sở vật chất cho giảng dạy và học tập. Tuy nhiên đó lại là môi trường rèn luyện, thử thách cho tinh thần làm việc sáng tạo và cống hiến hết mình của cán bộ trong Khoa.

Ngày 09 tháng 05 năm 2013, Khoa Kinh tế chính thức đổi tên thành Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh. Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Sứ mệnh của Khoa còn là nghiên cứu khoa học nhằm tăng cường năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên. Đến nay Khoa Kinh tế & QTKD đã đào tạo và cung cấp cho Tỉnh Đồng Tháp, Khu vực ĐBSCL, cung cấp cho đất nước hàng ngàn cử nhân kinh tế thuộc các chuyên ngành đào tạo của Khoa, đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội.

Chuyên ngành đào tạo:


 • Tài chính ngân hàng.
 
 • Kế toán.
 
 • Quản trị kinh doanh.

Trình độ đào tạo:

 • Đào tạo đại học: đào tạo cử nhân kinh tế với hình thức học tập trung (thời gian đào tạo 4 năm), liên thông (thời gian đào tạo 2 năm) và tại chức (thời gian đào tạo 4,5 năm).
 
 • Đào tạo cao đẳng:  đào tạo liên thông chuyên ngành Kế toán. Thời gian đào tạo 2 năm.
 
 • Đào tạo các lớp ngắn hạn như: Khởi sự kinh doanh, CEO,  Kế toán trưởng, Kế toán doanh nghiệp, ...

Mục tiêu hoạt động đào tạo:

 • Đào tạo cử nhân kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh. Nắm vững kiến thức cơ bản về Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng. Những kỹ năng chuyên sâu về hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh. Biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
 
 • Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Kinh tế – Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng và Kế toán.
2. Các thành tích đạt được:

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2009 - 2010 Tập thể lao động xuất sắc Số 543/QĐ-ĐHĐT, ngày 24/9/2010
2010 - 2011 Tập thể lao động xuất sắc  
2011 - 2012 Tập thể lao động tiên tiến  
2012 - 2013 Tập thể lao động tiên tiến Số 495/QĐ-ĐHĐT, ngày 8/7/2013
của Hiệu Trưởng trường ĐHĐT
2012 - 2013 Tập thể lao động xuất sắc cấp Tỉnh Số 372/QĐ-UBND.KT, ngày 06/8/2013
của UBND Tỉnh Đồng Tháp
2013 - 2014 Tập thể lao động tiên tiến Số 719/QĐ-ĐHĐT, ngày 14/7/2014
của Hiệu Trưởng trường ĐHĐT
2013 - 2014 Bằng khen cấp Tỉnh Số 395/QĐ-UBND.KT, ngày 21/8/2014
của UBND Tỉnh Đồng Tháp
2013 - 2014 Tập thể lao động xuất sắc
cấp Tỉnh
Số 412/QĐ-UBND.KT, ngày 29/7/2014
của UBND Tỉnh Đồng Tháp
2014 - 2015 Tập thể lao động tiên tiến Số 461/QĐ-ĐHĐT, ngày 22/7/2015
2014 - 2015 Tập thể lao động xuất sắc Số 5039/QĐ-BGDĐT, ngày 3/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2015 - 2016 Tập thể lao động tiên tiến Số 493/ QĐ-ĐHĐT, ngày 14/07/2016 của Hiệu Trưởng trường ĐHĐT
2016 - 2017 Tập thể lao động tiên tiến Số 369/QĐ-ĐHĐT, ngày 04/07/2017 của Hiệu Trưởng trường ĐHĐT
2016 – 2017 Tập thể lao động xuất sắc Số 3383/QĐ-BGDĐT, ngày 12/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2016 – 2017 Tập thể lao động xuất sắc cấp Tỉnh Số 286/QĐ- UBND.KT, ngày 4/8/2017 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
2017 - 2018 Tập thể lao động tiên tiến Số 797/QĐ-ĐHĐT, ngày 19/07/2018 của Hiệu Trưởng trường ĐHĐT
2017 - 2018 Tập thể lao động xuất sắc Số 3462/QĐ-BGDĐT, ngày 13/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2017 - 2018 Bằng khen cấp Bộ Số 3460/QĐ-BGDĐT, ngày 13/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo


3. Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng:


 • Quản lý hành chính cấp cơ sở về các mặt nhân sự; tài sản; nội dung và phương pháp đào tạo, chất lượng đào tạo các ngành Kinh tế;
 
 • Nghiên cứu khoa học theo quy định tại Điều 41 của Điều lệ Trường Đại học và phân cấp của Hiệu trưởng nhà trường.

Nhiệm vụ:

 • Quản lý đào tạo các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng có trình độ đại học.
 
 • Quản lý đào tạo ngành Kế toán tổng hợp có trình độ cao đẳng.
 
 • Qui định chức năng, nhiệm vụ của các tổ bộ môn, các bộ phận, các cá nhân trong khoa.
 
 • Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội.
 
 • Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo các chuyên ngành thuộc khoa quản lí.
 
 • Quản lí cơ sở vật chất, thiết bị được nhà trường phân cấp quản lý, phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
 
 • Giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ giảng viên, sinh viên trong khoa.
 
 • Tham gia việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức các chuyên đề kinh tế theo nhu cầu của xã hội.
 
 • Phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ khác của nhà trường theo quy định cấp quản lý khoa.

 
 
 
 


XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT